KLAUZULA INFORMACYJNA Lead Investment sp. z o.o.

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Lead investment sp. z o.o.

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lead Investment sp. z o.o. ul. Romana Abrahama 18, 61-615 Poznań adres e-mail [email protected].
 • Lead Investment sp. z o.o. może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
  • - przeprowadzenia procesu rekrutacji,
  • - obsługi prawnej,
  • - obsługi kadrowo-finansowej,
  • - wystawienia faktur i innych dokumentów księgowych,
  • - zawarcia umowy najmu pojazdu, świadczenia usług, rezerwacji pojazdu.
 • W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 2, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym państwa trzecie, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 2, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 • W związku z przetwarzaniem przez Lead Investment sp. z o.o., Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • - dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Lead Investment sp. z o.o.,
  • - sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO,
  • - ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO,
  • - usunięcia bądź przenoszenia danych osobowych,
  • - cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Przetwarzanie Pani/Pana danych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, co może wiązać się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem, które wykonywane jest przez Lead Investment sp. z o.o. na mocy obowiązujących przepisów prawa. Dotyczy to poniższych przypadków:
  • - dokonywania oceny ryzyka naruszenia prawa, gdzie ocena ta dokonywana jest na podstawie danych zadeklarowanych w złożonych dokumentach, w oparciu o ustalone kryteria,
  • - dokonywania oceny ryzyka naruszenia prawa, gdzie ocena ta dokonywana jest na podstawie danych pozyskiwanych z dostępnych publicznie rejestrów oraz portali społecznościowych, w oparciu o ustalone kryteria.
  • Konsekwencją dokonanej oceny, w powyższych przypadkach, jest automatyczne zakwalifikowanie do grupy ryzyka, gdzie kwalifikacja do grupy nieakceptowalnego ryzyka może skutkować zmianą relacji i podjęciem dodatkowych czynności przewidzianych prawem.

 • W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Lead Investment sp. z o.o. Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.